Reklamacije

Streličarska oprema kupljena od Strela Archery Shop je pokrivena garancijom u skladu sa garancijom proizvođača predmetne opreme, osim u slučajevima:

- kada predmet reklamacije ima upadljiva fizička oštećenja koja nisu posledica uzroka reklamacije
- kada je predmet opreme čuvan ili korišćen u neadekvatnim uslovima i Korisnik opreme se nije pridržavao uputstva za rukovanje opremom od stran Prodavca i Proizvođača opreme
- kada je opremu koristilo ili servisiralo lice nestručno za upotrebu ili popravku streličarske opreme
- kada je oprema korišćena u kombinaciji sa drugom, međusobno nekompatibilnom opremom (nedogovarajuće tetive, pogrešni šrafovi, neodgovarajući tip luka i sl)
- kada je oprema transportovana nedovoljno zaštićena i na nedogovarajući način
- kada je period garancije proizvođača definisan kao "doživotna garanacija" (lifetime warranty) ili izuzetno dugim periodom, Strela Archery Shop garantuje realizaciju reklamacije o svom trošku u periodu od 2 godine oda datuma kupovine. Za reklamacije nakon isteka 2 godine od datuma kupovine, a za proizvode koji su pod proizvođačkom garancijom, Strela Archery Shop zadržava pravo da, uz saglasnost Kupca, od Kupca naplati realne troškove realizacije reklamacije

- kada proizvođač ne daje garanciju na proizvod, Strela Archery Shop preuzima odgovornost za rešavanje reklamacije u skladu sa ovim dokumentom 

Procedura realizacije reklamacije
- Kupac prijavljuje problem sa opremom, lično, putem e-mail-a, telefonom. Ukoliko nije lično, obavezno dostaviti fotografije
- Na osnovu prijavljene reklamacije Prodavac u roku od najduže 3 dana daje mišljenje o prihvatanju reklamacije i našinu rešavanja
- U slučaju prihvatanja reklamacije, pristupa se jednom od načina za rešavanja reklamacije:
  - Popravka proizvoda, ukoliko ista neće narušiti funkcionalnost opreme
  - Zamena proizvoda identičnim proizvodom
  - Zamena proizvoda sličnim proizvodom, iste funkcionalnosti i istog cenovnog ranga
  - Na zahtev Kupca, Prodavac se može složiti da proizvod zameni skupljim, uz doplatu Kupca
  - Prodavac može ponuditi povraćaj novca za predmet reklamacije
- Period realizacije reklamacije se utvrđuje prilikom dogovora o načinu rešavanja reklamacije